مداد رنگی

کانال مداد رنگی، یک میکرواکشن و بخشی از فعالیت های من در راستای هدف ای است که به سوی آن گام بر می دارم.

  coloredpencils55@

کانال مدادرنگی

تم کلی این کانال، حول محورهای زیر می چرخد:

موضوعات اصلی تر و محوری:

  • تاریخچه نوشت افزارها
  • لذتِ نوشت افزارها
  • لذتِ کاردستی

موضوعات اصلی:

  • دقایقی با کتاب
  • لذتِ کتابخوانی
  • لذتِ نوشتن

موضوعات فرعی (زنگ تفریح):

  • لذتِ موسیقی
  • شگفتیهای طبیعت
  • تجربه های لذتبخش
  • مدادرنگی نوشت

 

این فعالیت، مثل هر فعالیت دیگری یک سری فرآورده یا دستاورد یا آموخته یا تجربه ی جدید نیز با خود در پی خواهد داشت؛ که سعی می کنم آنها را در یک روز جدید، با شما هم در میان بگذارم:

(۱) با مدیریت کانال تلگرام، خود را مهمانِ مخاطبم احساس میکنم

(۲) فهرستِ نبایدها

 

در ضمن،  coloredpencils55bot@ هم ربات مداد رنگی است که می توانید کاردستی هایش را آنجا ببینید.