درخششي از نور يك كتاب

دوستی از نگاه جبران خلیل جبران

این، یکی از زیباترین متن هایی است که تاکنون در مورد دوستی خوانده ام:   آنگاه جوانی گفت ای حکیم مهربان از دوستی سخن بگوی. پیامبر گفت: دوست شما همان دعای شماست که مستجاب شده است. مزرعه ی شماست که در آن با عشق دانه می کارید و با شُکر درو می کنید. سفره ی… ادامه مطلب دوستی از نگاه جبران خلیل جبران