افكار مثبت, مطالب الهام بخش, نوشته های من

شما دنیا را چگونه می بینید؟

شما دنیا را چگونه می بینید؟ دنیا در نگاه شما چگونه است؟ پر از سختی؟ پر از درد و رنج؟ پر از محدودیت؟ دنیا را محلی می بینید که به اجبار در آن به دنیا آمده اید و بایستی چند صباحی را در آن به سر  ببرید به امید روزی که نفس های آخر، مرگ را به… ادامه مطلب شما دنیا را چگونه می بینید؟