شعر و ادب

ذهن ما باغچه است (شعری از مجتبی کاشانی)

ذهن ما زندان است ما در آن زندانی قفل آن را بشکن در آن را بگشای و برون آی از این دخمه ی ظلمانی نگشایی گل من خویش را حبس در آن خواهی کرد همدم جهل در آن خواهی شد همدم دانش و دانایی محدوده ی خویش و در این ویرانی همچنان تنگ نظر می… ادامه مطلب ذهن ما باغچه است (شعری از مجتبی کاشانی)